//
Czech – English dictionary

English – Czech translation of main vacabulary related to the protection of personal rights and defamation

English Czech
1 abandon opustit
2 accomodate přizpůsobit
3 accretion přirůstání
4 acknowledge uznat
5 advertising reklama
6 allegation obvinění
7 allegedly údajně
8 arguably pravděpodobně
9 aspects of personality znaky osobnosti
10 assess hodnotit
11 asset majetková hodnota
12 assign postoupit
13 assignee nabyvatel práva
14 attempt pokus
15 attributes of personality osobnostní atributy
16 award of damage náhrada škody
17 bestow udělit
18 calling povolání
19 cause of action žalobní důvod, skutková podstata žaloby
20 civil law kontinentální právo
21 civil litigation civilní spor
22 claim žaloba
23 comliance souhlas
24 commercial exploitation komerční využití
25 comparative advertising srovnávací reklama
26 compensated by odškodněný
27 comprehensive komplexní
28 conception koncepce
29 concern týkat se
30 conclusive rozhodující
31 confine omezit
32 confusion záměna
33 consent souhlas
34 consider zabývat se
35 contemplate mít v úmyslu
36 convergence sbližování
37 cross-border přeshraniční
38 deceased celebrity zesnulá celebrita
39 deception oklamání
40 decline odmítnout
41 deemed domnělý
42 defamation pomluva, urážka na cti
43 defendant odpůrce
44 deliberate úmyslný
45 deny odmítnout
46 depiction zobrazení
47 deprive zbavit
48 descendible dědičný
49 detriment újma
50 dignitary interests osobnostní zájmy
51 dignity důstojnost
52 disapproval nesouhlas
53 dislosure odkrytí
54 dissemination rozšíření
55 elucidation vyjasnění
56 emerge objevit se
57 emphasise zdůraznit
58 enactment uzákonění
59 encompass zahrnout
60 encourage podporovat
61 endeavour snaha
62 endorsement of products podpora produktu
63 enforce vynutit
64 entitled oprávněný
65 essence obsah
66 establish založit
67 Europien Convention on Human Rights Evropská úmluva o lidských právech
68 expansive approach extenzivní přístup
69 exploit využít
70 feature rys
71 firmly pevně
72 focus on zaměřit se na
73 freedom of expression svoboda projevu
74 fruits and proceeds plody a užitky
75 fundamental rights základní práva
76 furnish poskytnout
77 general clause generální klauzule
78 genuine pravý
79 gist hlavní důvod
80 goodwill goodwill
81 hamper zabránit
82 harm újma
83 human being fyzická osoba
84 impliedly mlčky
85 in effect ve skutečnosti
86 in gross paušálně
87 inclusion zahrnutí
88 indicia of personality znaky osobnosti
89 indignity urážka
90 inducing navozený
91 inextricably nevyprostitelně
92 infer usuzovat
93 inferred from odvozený od
94 infringement porušení
95 ingenuity vynalézavost
96 inherent podstatný
97 injunction soudní příkaz
98 injurious škodlivý
99 injury škoda
100 insult urážka
101 intangible nehmotný
102 intellectual property right právo duševního vlastnictví
103 intentionally úmyslně
104 interpretation výklad
105 invasion of privacy zásah do soukromí
106 inviolate personality nedotknutelná osoba
107 involve zahrnovat, implikovat
108 lack of nedostatek
109 legacy odkaz
110 legal entity právnická osoba
111 legal personality právní subjektivita
112 legal systems právní systémy
113 liability odpovědnost
114 libel pomluva
115 likelihood pravděpodobnost
116 likeness podoba
117 memorabilia upomínkové předměty
118 mere pouhý
119 merchandising podpora obchodování
120 misappropriation zneužití
121 misdemenour přestupek
122 mislead the public oklamat veřejnost
123 misleading advertising klamavá reklama
124 misrepresentation uvedení v omyl, oklamání
125 mockery výsměch
126 multifarious četný, pestrý
127 negligently z nedbalosti
128 non-exhaustive neúplný
129 non-pecuniary nature nepeněžní povaha
130 notional teoretický
131 nuisance rušení
132 objection námitka
133 objectively valued objektivně ocenitelné
134 obstacles překážky
135 obstain získat
136 ostensibly zdánlivě
137 outcome výsledek
138 outline nastínit
139 outrage násilí
140 overcome překonat
141 overtone podtext
142 passing off zneužití obchodní značky
143 peculiar peněžní
144 pecuniary peněžní
145 perceprion of damage vnímání škody
146 preclude předcházet
147 prevent zabránit
148 primary concern prvořadý zájem
149 private law soukromé právo
150 proceedings soudní řízení
151 promotional reklamní
152 pronouncement prohlášení
153 property law majetkové právo
154 proposition návrh
155 proprietary characteristic majetkový znak
156 protection of personality ochrana osobnosti
157 prove osvědčit
158 provision ustanovení
159 public figure veřejné osoby
160 reconcil usmířit
161 redress náhrada
162 reject odmítnout
163 release převod
164 reliance důvěra
165 reluctant neochotný
166 reputation pověst
167 residual zbytkový
168 restrained zdrženlivý
169 ridicule posměch
170 right of privacy právo na soukromí
171 right of publicity ochrana osobnostních atributů v USA
172 satisfied uspokojený
173 seemingly zdánlivě
174 sensibility citlivost
175 slander urážka na cti
176 solatium odškodné
177 solely výhradně
178 stage name umělecké jméno
179 standing in public postavení na veřejnosti
180 statement tvrzení
181 statutory provision zákonné ustanovení
182 substantive samostatný
183 supreme nadřazený
184 surreptitiously tajně
185 surveillance kontrola
186 threatened ohrožený
187 tort law deliktní právo
188 trade mark ochranná známka
189 transferable převoditelný
190 trespass zásah do cizího práva
191 twofold dvojí
192 unauthorised exploitation neoprávněné užití
193 undertaking podnikání
194 unfair competition nekalá soutěž
195 unlawful conduct nezákonné jednání
196 vindication očištění
197 virtue účinek
198 waive zříci se
199 withdrawal odstoupení
200 withhold odepřít

Created by Eva Ondrejova

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Barrister

Link to the legal office of the owner of this blog:  www.ondrejova.cz

Upcoming posts

Tomáš Řepka media harrassment

The Czech Image rights

 

Advertisements
%d bloggers like this: